person

Energinet

Start / Om oss / Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Tillväxt måste vara hållbar på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden där vi kan göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. 

En inkluderande och mångsidig arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Därför jobbar vi regelbundet med utbildningar i mångfald, jämställdhet och inkludering för att motverka omedveten partiskhet och skapa en inkluderande kultur.

En attraktiv arbetsplats

Nöjda medarbetare är en grundpelare i vår koncern. En viktig del är att alla ska känna sig inkluderade och att vi ständigt jobbar för en mångfald. Våra arbetsplatser ska naturligtvis också vara säkra och vi ska aktivt arbeta för färre skador och olyckor. 

Genom årliga medarbetarundersökningar som innehåller frågor om inkludering och mångfald, regelbundna lönekartläggningar, arbetsmiljöronder, fordonskontroller och andra aktiviteter, mätningar och åtgärder skapar vi en attraktiv arbetsplats och en hållbar arbetsmiljö. 

En planet i balans

Energieffektivitet och klimatanpassning ligger i vårt dna och finns med oss i vardagen. Det visar vi i vår årliga hållbarhetsrapport och vårt årliga klimatbokslut. Men vi vill bli ännu bättre. Därför har vi satt upp målet att vårt klimatavtryck (scope 1+2) ska minska med 5 procent årligen. Exempel på åtgärder är att vi i alla relevanta kunduppdrag ska bistå kunden med energieffektiviserande åtgärder. 

Vi ska även öka användningen av förnybara drivmedel till våra fordon, löpande byta ut våra fordon till fordon med lägre klimatpåverkan och coacha företagets förare till klimatsmart körsätt. 

Styrning mot hållbara val

Det är i styrning och ledning allting börjar, och det gäller att ta modiga beslut. Bland våra sådana vägval kan vi få till en stor skillnad genom att göra ansvarsfulla inköp. Vi har därför sett över vår uppförandekod för leverantörer, tagit fram reviderade avtalsmallar och leverantörsavtal innehållande uppförandekod och klimat/redovisningskrav och tagit fram en intern utbildning i uppförandekod. 

Avtal tecknar vi sedan med de mest ansvarsfulla leverantörerna. Genom bättre systemstöd för uppföljning av leverantörer kan vi bli ännu bättre! Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer